علی مومنی

آذر ۳۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی

بازسازی ساختمان و مشخصات مصالح مصرفی مشخصات مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی برای اجرای درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً از مصالح مناسب استفاده می شود.این […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی

بازسازی ساختمان و درزهای ساختمانی درزهای ساختمانی درزهای ساختمانی در بازسازی ساختمان معمولاً به منظور در نظر گرفتن فضایی برای انبساط و انقباض مصالح نسبت به […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و نکات مربوط به پی ساختمان

اندازه و ابعاد پی در بازسازی ساختمان ابعاد و اندازه (طول عرض ارتفاع) پی ها در بازسازی ساختمان، به عوامل زیر بستگی دارد: الف-بارهای وارده از […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و پی کنی در انواع زمین

پی کنی در زمین های سنگی پی کنی در زمین ها سنگی در بازسازی ساختمان مشکل و انجام آن با وسایل دستی از قبیل بیل و […]