علی مومنی

خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

اجرای درزهای حرکتی در بنایی ساختمان

اجرای درزهای حرکتی در بنایی ساختمان : درزهای حرکتی در تمام سطوح باید برابر نقشه ها و مشخصات و با عرض مناسب ایجاد گردند . باید […]
خرداد ۴, ۱۳۹۸

مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی در خدمات بنایی ساختمان

مصالح مصرفی در درزهای ساختمانی در خدمات بنایی ساختمان : برای اجرای درزهای ساختمانی  در بنایی ساختمان معمولاً مصالح زیر مورد استفاده قرار می گیرد مصالح […]
خرداد ۴, ۱۳۹۸

درزهای ساختمانی در بنایی ساختمان

درزهای ساختمانی در سنگ کاری و بنایی ساختمان : به طور کلی درزهای ساختمانی در خدمات بنایی ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند الف: درزهای […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸

مصالح چوبی در خدمات بنایی ساختمان

مصالح چوبی در خدمات بنایی ساختمان : چوب یکی از مصالحی است که در نماسازی داخلی و بیرونی در نازک کاری ساختمان به صورتهای طبیعی یا […]