علی مومنی

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

کارهای کشته بری در بنایی ساختمان

کارهای کشته بری در بنایی ساختمان : در کارهای کشته بری زمینه کار با بوم رنگی به وسیله گچ انجام می شود . سپس بر روی […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

اصول گچبری بنای ساختمان در نازک کاری

اصول گچبری بنای ساختمان در نازک کاری طراحی در طراحی گچبری در بنایی ساختمان  رابطه ای متقابل بین دیدن ، تجسم بخشیدن و بیان کردن وجود […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

دیوار گچی در بنایی ساختمان

دیوار گچی در بنایی ساختمان : در بنایی ساختمان نهایی که اسکلت آن فلزی یا بتنی می باشد برای تیغه بندی کردن فضاهای داخلی آپارتمان احتیاج […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

سفید کاری و گچ کاری بنای ساختمان

هنر سفید کاری با گچ کشته و پرداخت سطح بنای ساختمان : در بنایی ساختمان پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده و زیر کار […]