علی مومنی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

زمان شروع کاشی کاری در ساختمان

در ساختمان بطور کلی پس از اتمام سفت کاری ، نازک کاری شروع می شود و کاشی کاری جز مهمترین قسمت های نازک کاری است. کاشی […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

اصول آجر نما و سنگ کاری نما

آجر و سنگ کاری در نما: سنگ کار در نما سازی ساختمان دقت زیادی در نوع سنگ در سنگ کاری و نوع آجر در آجر نما […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

انواع بندکشی در بنایی ساختمان

آماده کردن زیر کار برای بندکشی در بنایی ساختمان قبل از بندکشی در بنایی ساختمان تمام درزها اعم از قائم و افقی باید معادل عمل بند […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

جنس سنگ ونحوه نصب توسط سنگ کار

سنگها یی که سنگ کار استفاده میکند را بر اساس تقسیم بندی نوع بوجود آمدن آنها به آذرین بیرونی مانند گرافیت که مصارف گوناگون دارند و […]