مطالب آموزشی

آذر ۲۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و پیاده کردن نقشه

بازسازی ساختمان و پیاده کردن نقشه پیاده کردن نقشه گام اول برای اجرای یک پروژه ساختمانی در بازسازی ساختمان در یک منطقه عبارتست از پیاده کردن […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و روش گودبرداری نیلینگ

بازسازی ساختمان و روش گودبرداری نیلینگ روش نیلینگ این روش از حدود سه دهه اخیر در بازسازی ساختمان آغاز شده و تاکنون نیز به عنوان یک […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع خاک برداری

بازسازی ساختمان و روش های گودبرداری : روش مهار متقابل ( بازسازی ساختمان ) این روش در بازسازی ساختمان و بنایی ساختمان برای گودهای با عرض […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و روش های گودبرداری

روش دوخت به پشت این روش در بازسازی ساختمان مشابهت زیادی به روش مهارسازی دارد.در این روش به جای میلگردمصرفی در چاهکها، کابل هایی قرار داده […]