مطالب آموزشی

آذر ۲۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و پی کنی در انواع زمین

پی کنی در زمین های سنگی پی کنی در زمین ها سنگی در بازسازی ساختمان مشکل و انجام آن با وسایل دستی از قبیل بیل و […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و انواع پی کنی

شیب و محاسبه آن در برخی از موارد بازسازی ساختمان زمین ها دارای شیب هستند بنابراین در پیاده کردن آن ها باید دقت بیشتری صورت گیرد.به […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و پیاده کردن نقشه

بازسازی ساختمان و پیاده کردن نقشه پیاده کردن نقشه گام اول برای اجرای یک پروژه ساختمانی در بازسازی ساختمان در یک منطقه عبارتست از پیاده کردن […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و روش گودبرداری نیلینگ

بازسازی ساختمان و روش گودبرداری نیلینگ روش نیلینگ این روش از حدود سه دهه اخیر در بازسازی ساختمان آغاز شده و تاکنون نیز به عنوان یک […]