مطالب آموزشی

آذر ۱۰, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و اهمیت گودبرداری

بازسازی ساختمان واهمیت گودبرداری پر کردن چاه ها و قنوات و قطع اشجار پر کردن چاه های آب و فاضلاب و قنوات متروکه که در محوطه […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و اصول تخریب

مراحل تخریب در بازسازی ساختمان عملیات ۲ ۱۴-تخریب ساختمان های و بازسازی ساختمان بلند مستلزم رعایت مقررا ویزه ای  است مثلا در تخریب دودکش یا سایر […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بنایی ساختمان و مراحل تخریب

بنایی ساختمان و مراحل عملیات تخریب( هنگام تخریب) برای شروع عملیات تخریب در بنایی ساختمان لازم است دستورالعمل ها و روش اجرا در سطوح مختلف برای […]
آذر ۹, ۱۳۹۸

بازسازی ساختمان و مراحل تخریب ساختمان

بازسازی ساختمان و مراحل تخریب یک ساختمان پس از تحویل زمین از سوی کارفرما و در صورت وجود ابنیه در محل اجرای طرح بازسازی ساختمان پیمانکار […]